Skip to main content

Full text of "Jo. Mariae archiepi. Sipont. De Christi passione oratio. Ad Hadrianum VI. pont. opt. max. ac sacrosan. senatu. habita .M.DXXIII. .III. non. apr."

I*LIO*r.lAQlM a>,H»iaii! K UITTRF5 

.DRES^is ■a-w wiMiL i| 4 WtE '4 / 

I 
' I 7 8 10 11 12 13 14 15 16 Ex Bibliorhcca { 

quam 16O00 Voll. conftantem | 
huic AbbariacS Genovefae Parif. 
Tcftamenio legavit Car Maurit. 

L£ X^LLiea Archiep. R.emeniis. 
Obiit anno 1710. 


cm 1 6 7 8 llll 10 11 12 13 14 

4 *- *v 


M. ^'^-V 1 /cvW ^ ^ w ■ 

v»v» » 


c 


, A ^v f< + 
./■• 

1 V> *%.-* V 6 y 10 11 12 13 14 15 
1 II 1 [ M II II III | II M 
llll|llll|llll llll 

cm 1 -3 6 7 y 10 11 12 13 14 cm 1 6 8 10 11 12 13 14 15 ' 


cm 1 4 6 7 8 10 11 12 13 14 li 

D*U/ co /.1 E««to ifitMH&MK ' " i {(>) 2>0« M fc. 4«3 - PlitttAu. iiOf c 7* 2-CJJ - AIC 

J"(lo) - 

*(il) !>*»■*•" *f>o 
f*4 KN.lll «II 

(vf.lfjtvMSl 6^5 

(4o£*v 3?/ 4 jj i**0 I4?4j ii («%) - 

'-■■ toj - 

15 t>0 

it>W 

\\ (1« 


6S-S 

C7H 
T a 

m PdluU- i9 n IJ(*3 

lo(*«) 
ll (3-7J - orfU« miti i»s« 1. w* 

%M Dcu,Vw»s ut ' ***£ 

fft. , >, . uJ «.Um U«*«' »• &-•' *— 

- m 

- I4.9 t. .* £*«}? ^l — ■:o- 2,2 C a < 

23 C*5) 
2n CS« 

*6 CJ2) 
*7 C33) £<X4crvO 1'V 

513 ZZ [XU) P« diaJbU <*> *Sll 

3o (Jtf) - /J*i/ \£> 

cm 1 TT -3 6 7 y 10 11 12 13 14 X. 

/* "V 1>'J 
1 1 1 1 { M M M 1 1 1 1 M 1 

c 8 10 11 12 13 14 15 

E 

r 


cm 1 6 7 8 

M 1 II II 


< 


J 10 


1 


1 


12 


13 


14 


15 UX! K«£ >y^»rt\V-v 
&-•' ovv»v\ 
"T" 1 Io* MAKIAE 

Archicpi Sipont. 

Dc Chrim Paffionc 

Oratio» AdAdrianum V7. 
j Pont. Opt ♦ Miv. 
I Ac Sacrofan,. Scnatu. 
I Habita 

i.M . d. xxrrr. 

I -IH.NON.APR 


GENEVIEVE 
I Io • Maria Epifcopus Papicn . 

. 

DignifT. Patri J ac Domino . V . DeEnckenuoirt 
£le#o Dcrcuficnfi. Datario Apoltolico* 

, S . P . D . 
T SI Coginni qmagnum/vet do 
flifFmi viri extmminrt / darealiquii 
in manushominu*. Vi^his camenami 
Cortin>pr^cibtis(qiios eg^magni fcro 
per fect I quor umqj: defi 'crio neqmcj 
ruhfcribcrprurpcaimodriduXi ) Ou 
ItOneamerubita; dcChrirttR.cparitoris noftri pafTto 
t)C aidendi cenfui curauiqt, .. Eam aurem no idcirco tuo 
amptonorotntchcaut s q>aut probariahltc lucuhrjtiun 
eutas meas / auc fattcmcibi / ahas ocaipatiffimoleclitan 
«hociurofupercfleputarem t Sed vc benignamruamin 
rnc votunr atcni / itcmq^fihgutarcmctim crga re ftu fiu/ 
priuaco. non folum, officio t verum eciaropublico hSQ 
perpctu^>quodija> monumenK) tcttaxcc * Valefii roc 
(vtfacisjama;* fi 
: , VI S D abit capiti mco aquam>& ocji 
ii li s meis fotitcm lachrymarum f Q_u& 
dabit pcftori fupiria . Gutturi fuigul 
tus ( Ori mejciflimam vocemad vim 
-«—===. accrbimmidolorisexprimcndam.Co 
ditor celi rcruqj omnium opiftx a vililfimis comprche 
ditur fcruis/ In lus rapitur/ Accufatm I Damnatur fenten 
tiis iudiciumimpuriflimoiu . Denu Jaturinceeu popu 
li/Ddigatur/Virgis ceditur/ Laeeratur/In crucem agi 
tur/Extremo fumoqj fuppliciofcruitutisafncicur . Qjt 
fi nigrefcunt fydera/bi inuadunt orbem tcnebr*. Si mo 
uetur tcllus. S i fcinduntur faxa Si \M»nia deniqjl uei mu 
ta/acqj inanima/ce, dem tam impiam/tam atrocem/tam 
nefaria indig lantur / defientqj fui creatoris Cafiim, Ego 
miferrimus mortalis/qui necis caufarui/crudeiiftimatc 
tcrrimacp fupplicia recefens jnotigemitusvehem^ntitri 
mos emkcairuNon in tingula vcrba finguli fingultus ir 
mmpent/fi.igulaqj fufpinafTriftamur velminimis ami 
corum incomodis Jtottantifqj parcntis noftri cruciati 
bus no comouebimur < Lugemus propinqui mortcm : 
in dei ac fcruatoris uericu lacnrymas tcnebimus? <X^\\ 
igitur quis dabit capiti meo aquam/& oculis meis foncc 
lachrymarum ( Nempe tu ipla dabis pia Caftaqj fupcrni 
rcgni rcguia Virgo . <Xuse iicccmcrcns/afflitfa/ ford* 
data in fquallore iaceas/& tuo fatis occupata dolorc ,firqj 
propefcelusintagrauiacqjacerbD lutfu tibi quepum 
obrtrepcrcjfummam tamcn illa decct piccate t qu i iemp 

complexaesfiiium.tccius ipfius Crucem dcpbrau mi 
* — a | 


hi prcfcntem/acpropitiam afliftere i bpenicp ferc alfqua 
diuinam. Cum prefertim orem atcj cfflagitem/non ( vt 
%>calias)ingenii acumen/fed cordis lenfcatem. No a di 
ferredicendi/fed pic deflendi vim . N6 elegantiu verbo 
rum/fed piarum lachrymarum copiam.Num neqj indu 
ftriaj/necj» facundia; ; fed hodiernae luci debitsepiccacis / 
debitiqj meroris laude quxro Q.uocircaomilns Rhe 
tornm phaleris/omnicp orationis ornacu/ acpompa rc 
glcaa/idmaximcagam/vcdoloriferuia. Q^uod itadc 
mum euenturum haud dubie fpero Si caufaj impnmis 
amariflime paflionis repecere/fimulcp immenfum i i nos 
dei amorcm agnofcere Deinde eximias/ vci inter ipfos 
cruciarus virrutes admirari . Til noftrum in eum ingra 
tum animum deteftari volucrimus. Qux ego du3 trita/ 

humili/apcrra/brfuiqjenarrationcpcrcurro. Te Diuc 
Adrianeprecor/benignc(vt foles)acdiligeotcr atcende. 
€T Q^ui re^ primordia/mortaliu origine/& chriftian* 
relgionis imtiacofcripfere/orbe codito/illuftratoqj fidc 
rib 9 celo/homine a deoformacum/atcp ia Orto ameruf 
fimo collocatum. Inde vero(cum diuinum ille impeau 
reglexiiTet/proptereaqj deum fibi : poftenf fuis i nobis 
ipfis/vnuieriisden.qjmoitalibus infenfum redduTet) 
depulfum . Adtiborcs/erunas/incomodajfudorcsdani 
riamm Mortiaddidum Siimobonopriuatum.Poena 
dcmumfempuernamuiaatufiufletradunt. Tanta nihi 
lonrnus Dcu in humanam prolcm charitare/atq, amn 
re flagrattem nullu 3 officii/clemetiar.pietatis gc us prer 
nuicndum itatucrit . Q^uo lapfum homi.cm «rigcre ^^H ^■B 


Ia«: tem fubkuaret. A miflum recuoeraret . Abatiena 
tum reconciliaret.Exu1anr.c7in patria reu^caret.Extcter 
nmadcniqjSeruitute,Morte, gnominia/ad l bertacc/ 
advitam/adgratia/gloriamqj reduceret. Q_uare cum 
imnfinitaDci potetia/.iciultitia perpetratu ab homirc 
fcxlus infinito etiam aliquo piaculo lui oporteret . Idcp 
muneris a pnra Creatura ob.ri nequaq poflet; mififle 
Deuabaltiflnno Celoadhancinfimamterram/no An 
grlum/noArchangelunvnon Patriarcham/ 6 Prophe 
tam ( ego enim futn/ego (um ipfe inquit/ delens iniqui 
tates tuas pp me)fed fapieriafua/ Verbua?teinu/filiu v i 
genitu»Q_ui r!e cartiffimo / Virginis pudicar fmgui 
necarnc fumpta/fub humana diuiniq? natura • Altera.C 
adluendampcenam. Adgratiam altcra promcrendam 
q aptiffima/Noxam/ligni deleclatione admiflam/ ligni 

amaritudine fubmoueret i Genus humanum fcarlere fol 
ueretiac nos proprio (a-guinc cxpiarcc . 
Hsec cft acrociflime paffionis caufi/Hinc hodie efFufus 3 
Deo cruore/hincVirge/hincftagra/hic plagar/hmcho 
dicrna Crux/hinc fummi ceteri doWc s emanant Hinc 
ctiatibi Homoparta Salus Quies/Vita/Libertas/vera 
fempitemncg foelicitas,Hinc incerclulu e ad inferos lcer. 
Hinc ad fuperna reg a adicus pacet. Etcnim haud lans 
immenfo Dei amori ruerat / tc fua; inllar imaginiscffin 
xifie Rationc/fcrmonc/confilio/fipietia/ etherca mecc/ 
celefti animo dotafle • In mundum tam pulchrum/tam 
patentcm/Cam amplum/tam ornacum edixifle . Rcrum 
omnium tcrrenarum dominum/ celeftium parucipcm 
I 
«ffcciflc. Cclu ftellis/ Volucribus aera/Pifcibus mare/ 
AnimatibusTerras/ad vicam/culcucg tuum diitinxiflc. 
PcrAbraha^Mofen/accfteros BeauflimosPatres tibi 

fc^palalTe,i^itus,Ccrimonias,Suppiicationes,piacula 
rcs hoihas cuas ncquaq fpreuiiTc. Dcdiflc & tibi lcgem/ 
qua maxime cunctis alns popuhs anccccllcrcsjqua in dci 
actui ipfius cognitionem dcucnircs: qua vera bcnc,pic, 
caitCjbeatea^ v;u:ndi rationcm tencre pofles. Hiud ecia 
fatis extiterac cxficcacis vndis vailiflimi pelagi ab hofti 
libustegladuseripuiflc. In defertiflima folitudine cglc 
fti cibo pauifle. Inuia atcg afpcra loca pcragranti expadif 
fcnubeinprotc«5honcm/6i igne vt luccret tibi p node. 
In ipc veiuje/in ipe nouae gcncrationis/ in fpc falutis ctcr 
r»x/p Patnarchas,Pontihces,R.egcs tc cofirmaiTe. Vcn 
tuiumfcinmundupropheca^ pconiis prxdixilTc . Vc 
mfle demu { haicc tcnebrofas cerrae caligmcs.TuliiTe ma 
terni vteri anguftias.No pfepc/non pputii dolores/non 
fugam/no incdiam/no algore/no ellum/no difcipulopt 
iniciciam/no faccrdotu caltinias / no fcribajg pertinacia/ 
noplebis ametiam horruilTc-Necjj etia fatis extitcrantfu 
pratngintaanosexanclati labores;vttibiarcana Myfte 
ha/Cf ldtcs rruclatioes/Oracula ^pphcta^/Diuina^ rcijj 
fcientia aperirec. Vt ce de regno Dei horisomnibusac 
momcnciserudirct.Vccofiius^pceptiSjCXeplis^miracu 
lis,ab obfcuriflimis tenebris ad clariflima lucem extrahe 
rec • Ha;c inq cexcraqj infinira in ce homo a Dco collata 
bcncficia no iacis cius amori fucrant . Nifi ctia ( cu pnus 
cxinaniflec fc ipfum forma fcrui acccpta fcuT<$ eiTcc obc 

dics vfq? a \ -norte) Corp-n fuu .1 iret percutietib I 

& genas vellentibtisj & facie "6 aucrterei ab incrcpa 
tibus/& cofpucntibus in fe . N-fihodier-n luce im 
man^mmis fcris ditamandum r c praebcrcr. Mififon» 
ftis facibus/cruentis gladii /infelhs mucronibuste 
terrimo^parricidi^obie&irec. Nifuruculeiu '$• 
u.flimo^cinurabiefacro fwguine rxplerer.Nifie 
gremiopie gcnitricis ercptus / chmlTimo^qj r racril 
coplexu d.uulfus/in vincla&cathenas ab ipuriflimis 
liclonbus coiiceref.Nifi a ciraifufa hteri turba mo 
lelblTimis c f amonbus % iltufi onibus. probris , pulue 
re,fpuav'eno , pugms impctcref* . Nifibarbacrini 
b*qj excerptisCoccinea damydc idut* /ad iniquos/ 
acfca-leratos iudiccs traheretur. Nificx vepnbus 
cit diducla capiti corona,ad colunam dcl : guus,vir 
gis c?dcrcru'*Quid iccmf Nifi oncrofi Crure mol 
libus ac dclicaris humcris impofica/reflfum podere 
fetrum grciru/feflum vcrbcribus crahens corpus/aJ 
fupplicium /rapcrcturtac tamq Ouis pro viftima du 

ceretur-Quidvltra t Nifipedibusmanibufqj Cr«j 
ci affixis intcr latroncs deputaretur.Oipcclaculu no 
modo Hominib 9 /fcd etia Fens/Motibus/Sylu.s/ 
Vndis/atqj titoribus tutf uofum.rnCrucem tolhtur 
cuntfo^ cruciatuu extintfor . Libertatis vindeX frr 
uili fupplicio necatur.Hanccine indign itareVhancct 
necouerfiine/hacinecomutatione tanta/vettri / Pc 
trc/fanaimmi^apoftotiCvttcVirgoriecifluijaprat 

terearrOferrc vriqua oculi valucrucf Que pauloanie 
elecoratum^ouante^uVit is vn J19 virciiribus Oleaa 
palma^9 ** mis incedenti/inter fauftas acclamano 
nes/populareiqj gratulationes exceptu videratis 1 eu 
dcinceps vineul, plenu %uinis,&;fudoris/inter ver 
bera /& cruciatus moiiente ,' in t a nta feditate fuppli 
Cii txpirar.te cofpicere potujftisr' Atqj hoc ipfum fi 
tisnc diuino amori fuifle dicam.^Equide no fatis. Ni 
fi etia iflu mfeite cufpidis pedore tranffoiTo/fangui 
ce,&aqua ad tuasHomo iordcs eluendas cmitteret, 
Nifi viam tibi vera; felicitatis / qu* in cius reponif; 
finu/pr.te;aceret.Nifi dcniqj faucium amoris gladio 
Cor tuo quotidiano afpetf ui/tuis femp ocuIjs oflen 
taret:./Eiernumqj fuadn teCharitatis monumetu re 
linqueret, O admiranda charitatis potctia. O vis 
inexuperabilis ardetnTimi amoris.Tu comune oim 

Scruatore imerimis.Tu illas potesvincire manusrq 
Ccdu/qu* Terras/q Orbe vniuerfijm coflruxere,. 

Tu Man,Vctis,Aihis,Elemetis,rebuscuais fpe 

rate/ Carmficu ai bitrio tradis obnoxiu. Tu rege ip3 
gloria: vinau/macipatuqj ducis 1 triuphu. C V ept 
& nuc reliquas Kcdeptons nfi(fi placet) virtutes co 
tcplemur. C" Sed vnde potiflimu incipia f Vn 
ordiarr" V n initiu fumam/ Admirabor ne infignem 
indifcipulos humihtate/perpetuaqj be •iuolentiar.^ 
co^ pedes dcmiflls in terra genibus/ac prope humi 
iaccns lauerit q,agrosammi verbis tahumanis/ii 
lenibus/ta benignis cofolatus fuerit f q> patn altifli 
jma orcw.c comedaritfcj» ab ifcquetib 9 apparitoribus 
dcfenderic ac fcruarit ? Nil vero pcipmm in calefte nu 
mcn obferuantia ac veneratibneVq? tats myltenu pailio 
nis a votis/& pcatione/ad nram tii inltitmione auipican 
du cenfuerit. J Nu eXimia in perditiflGmum luda bznigni 
tate .'queno modo nunqauerfatusifed r pdicione quqj 
moliente/adcsedem proficifcente/ficanos inducence/ lu 
gulu petente / amplexatus / ofculatusqj fucric / ac beiic 
uolis vocibus Copeliariu Nu excelfam i aduerfis rcbus 
animi magnitudineYq> nullo tcrrorc/nullo pauore pcul 
fas properanti Ianio^ turbx vltro fc obculeri^Nuiigre 
gia 1 impuros iudices/facrilegos teftes/atqj inipfos ecia 
carnificcs manfuecudine f quos ftuUil no iblu contumc 
liis.couiciis^malcdiarslaceflicriti fedneiracisqdo ocu 
lisafpexeritfNu inaudicaforritudinem,coftantia\ paue 
tiaVq* intcr dolore crepitumq} plag i^/nulla indigna vo 
Cc/no miferable imploratione/noexecracione/nocoquf. 
ftum/no gem itu/no vlla deniqj lamentacione emifent ? 
Nu vero mutua in flcntcs mulieres mif.raciouefquas p 
dolorc lacrhymas incegranres/ arqj rculosa tanca indi 
gnicacefpeclaculi auerceces/imminencis excidn/ac ruine. 
admonuericf Nu fingularecrga Pudica7atqj Inuioluca 
Genitrcem pictatei' qua Virgincm Virginidiicipulo 
ComendaritfNu rurfus in humanugenus amore f cuius 
fe falute fitirc/vel exipft Cruce exclamirit t Nu deniqj 
fummai ipfosrorcorcs Mifericordia\Lenicace\Cleme 

tia f quibus no folu nihil aduerfiopcaric /pararif t fed et 
vcnia atcp impunicace a Pacrc cxoraricfHanc qerce/hanC 

ipfam hbet p ce.ceris cuntfis admirari/fufpiccre/ cclcbra 

B ' rcl magnifqj.ift c$tulandibus ( ni defit ingcnit") crTerre. 
H$c efb illa praecipua fmgularifq} virtusjqux nos in hac 
luceeduxit.Educlos/ac deinceps errore nollro pcjp ta 

tos/erexit. Ereclos feruauit. Seruatos a diuina rurfus vin 
diflj vindicauir. Hxc cft inquam,illa ipfa virtus : qira 
alciffimi/in nofti u rurfus reuerfura caput/demulfic ac pla 
cauic. Ta -n.arrepus armis ftereratpater/acerba atq; indi 
gna filii neccm vltii iturus:Cupiloe(t Seruatons nficlc 
metia. Auollir oculos fanguine copletos.Videt elara de 
Xtcra excelfi/fulmina/tela/taces pro;eclura; Aperit os pu 
gnis corufii^. Orat enixehis verbis. Parer ignofce illis. 
Tafedofili/caminhumanofcxlcriignofca ( Ig/iofcr/ 
inqua/quia nefciunc quidfaciunt. O clcmentia adfnira 
bile O voccfempiterna laude/pra-dicaricne / memoria 
decoranda/ac nunq e mortaliu petforibus euelleda.Illa 
tx fibi iniurix vindicla clemeriflimus redemptor no mo 
do proh-bcu: Sed culpa etia ab offenfione auemt. Peme 
tratti in ftmctipfumfacinus/nomodo vcfit impune/ro 
gat:f3 ecia excufatNeqj folu ipfius facinoris vcnui perit; 
Sed et cocedcndi rationem addit. At hic plura n6 dica. 
Nam cxlachi ymis ac mccrore impedior/& ad nfi inara 
ti animi querelam ram ^ppcrat of o. Vcp quo facis dig^.q 
dolore. J qua vi vocisrqua verbo^acrimoni:i tam igratas 
Xpiano^ oium voluntates execrabor.-Deus ipfe hunu 
ni genens hberator/in humiliiate / ac pnupertart potiifi 
muchriihanasreligionis fundamenta iccit : Nesauro/ 
gcmis/purpuranicences/ferocia/faihi/fuperbia tumeccs. 

nihiimagiscj paupertatem Jiumiiitatemqj deludimus. 


■ ■ I- ■ - - 

Dcdit nobis infigue Charitatis/S? mutusbeniuole ntlx 
documentutNosperpecuis odiis/inuidui/eimilatioe ccr 
tamus Illelaboribus/crumnis/angultiis tanra nobis im 
pcrii gloriam rcliquit : Nos cclcbcrrimis Ciuitatibus 
amifTis/ocio/cjcti/vcntri/Iarciuix/Iuxui/dcluiislarcpabu 

dantibus voluptatibus indulgemus ♦ Inftituitiile nos tc 
ftamentofuopacisha:redes: A.c ipfi opulentifhma hfre 
ditate expilata/Bellis tantu ftudemusiBcllis dcleclamur 
Bell i qrimus:Bella paramus. Oppetiit il!c morte, Cru 
ciat%verbera/vtnos llibertate auereretrlpi vcro/nc pau 
xilluferamus incomodi/propinqua feruitute/inftates ca 
thenas/atqi impendentia vincula defpicimus. Paterc mc 
hocloco Potifex Beatiftime. Chriftianaz Reipubliceea 
bmitatecoquercnte/piuloquide loqui liberius/q videa 
tur/velcoditiotenuiffima/ vel authoritas minima mea- 
poftulare^Prazfertim qj i co ilatures mx funt: vt quauis 
inuims/ChnfttanxtamenncccfTiratisindex efTc cogar. 
Cur.n.no affirmcm {eru:tutc\carcere,c6t;edes,vincula, 
tormenta verbera^fecurcs^cruciarus exitium,incendiu, 
intcritum,extrema deniqj omnia(nifi eadem ipf i Scrua 
toris noftriClemcntia prefcnte aliqua ferat opem ) chri 
ftiano populo imminere.-Qmppe Bfl videam imm.mifTi 
mum/potcntiiTimuqj hoftem/parrim orientis victoriis/ 
partim nra diuturna patientia (ne dicam focordia ) adeo 
vchementer elatum /infolente/infukante: vt no cotentus 
veteribus Chriftiano^ cladibus l quas quidemanimus 
meminilTe horretmo receti validiiTimi oppidi expugna 
*ione/qua patefaclus e curfus eius equitibus in Xpianop 

B ii rr- 


w~* I' 


l|| iregnaiMuniriflima Ciuicate(Hem opprimft me dolor 
atqj exanimar ) O rthodoxa: religionis mujj^arccrn pio 
pugnaculiyerroremhoftiu/fulgur Chnftiani Imperii/ 
pfidium cxfpem vltima noftn nominis mometo teporis 
potirus/co;trcliflimis legioibus/ inftrufliflimaVlafle/in 
Credibili mil tu manu/innumerabilibus copiis /lamia 
Italix/di vtina n5 huic vrbi/infcfta figna infcrre: Orafq* 
nfas/Terra mariqj i*uadere,diripere,dcuaft are mcedere 
fixu ac deftinatu in animo habeac . Acq? ha?c cu ita fint: 
Nos tn miferi(adeo occecat animos forrnna / vbi vim 
fua ingru-nte refringi no vult ) p anguftilTimis regnoje 
noftro^ flnibus dimicamus.ln nos ipfos fupra omnem 
fera^ feuimus morc, Vrgetia pericula/quantis minqfuit 
abanismille/&cmgentis in hunc die Xpiana plebs cir 
cumueta cocenimus. Suma nf a ignauia/arqj ffito torpof 
minimc ceiTam 9 . Sono deniqj altiflimo pfll^fopiti/epul 
tiqj lacemus.Neqj vcro tata mali moles / nec cot vndiq» 
fluetescladesnosexcitat.Noprincipu nfo^ difcordia. 
N6 bello^ flama diuturna . Nopeftiletiae ftrages vren 
tis flmul vrbe/arqj orbem/ac iam porreco fimilis.Nofo 
litudo ciuitatis c ? tera^ "Rrginaj . N6 vaftationes ( puin 
cia^.No populatioes agro^.No cxtenuatio nfa^ vinfu 
Nococulcatio iutt1ti9.N0 oppraetfio iibeitatis Nodc 
pramrio m09j.No priftini fplcndoris amifllo.No cote 
prusrcligionis.NoEcclefulticje digniratis dcfpctfus. 
No adolefcentes hereticorum feclae . N6 pubiicay re^ 
rapina?.N6 efFrenata regnandi lib;do . N6 depdaridi li 
cecia.Nofacerdotio^ occupacio.No diruca direpta<$ tc 

: pln.No facra polluta. N6 diuiha mimahacjj' dmnia vid 
lata,vexata,perturb:ita,cuei(a nos mouent/admouet uc/ 
ceunubes.pcella^furura^.Magnanimi^fupernimum 

nis/qua? nunc tenet feculumynegliger.tia. Ivlagna racope 
in nos meritopt obliuio/menres nfa* anguu*as,obruras % 
imcrfas,oppletafqj rehebris <-eddir Ne videimus apertaj 
Ne fcalas muris admons.Ne intra mcenia furete hofte» 
Ne fupra caput renui pedenre fi> gladiu perfpiciamns. 
CQuare cu rcrtu cxploratuqj flt/bia .pfpere euenire fc 
quentibus Deii/aduerfa fpernetibus: hibenmufqj dnce/ 
cuius duclu/arcp aufpicio iuga moriu fuperare/quofcuqi 
hofles profligarefacilepo(Timus,Habeam 9 & medicu/ 
qui nf is cunciis morbis medicina falurare affcrre queatr 
ad eum ipfum confugiamus. Voluentcs animo labr>res,' 
fudores /cruciatus /ob noftra falure fufceptos . A gnofcen 
tes Amorem/Charirate/clementia,Conteplantes virru 

res cereras ad nfam crudirioneofrenfas, Abiicienres om 
ne ingrari animi labem.Demus lachrymas ta accrbe de 
bitaspaffioni,Ploremuscoramdno/q fecir/ac feruauic 
nos,PofcanV venia,Peramus pace:qua illc no abnucr» 
Stat pedibus aftixistvt nfam quacumqj fegnitie? prafto 
kndo vincat. Srat extenfis lacerris: vt ad fe vcnicnres am 
pJectarur/arqj 1 gratia recipiat. Stat prono capire: vt ofcu 
lo pacis obfidc recociIict»Stat peclore aperto:Vt intra ve 
rjebeatitudinis domu inducat»Stat patetibusmanibusr 
vt altera gf am / altera gjoriam cumulatilTime largiarur 
Ac tam & fi nulla in terns lux/ non momcnru / notepo 
rispunclu Scruatoris noftri bcnignicatc^Iiberalitate^dc 


* 


^ 


^^^^^^^^^^1 ^Mk^t 


I^HH^^^^^^H 7 8 9 10 11 12 13 14 
■ I 


mentia ftrrile/ oit vacuuapparet. Huc tameri diem ace? 
biflimx paflionis memoria: dicacu/cexeris ornnibus lon 
ge auguftiorem,aufpiciatore/magifqj aptu ad venia/ac 
pacem exoradam/haud dubie arnrmai im . Proptereaqi 
bonu,comodum,piu noimmcritoccnfucrim m exitu 
Orati5is eu ipin hispcibus obteftari« CSiime pares,co 
ditor,Seruator humani generis Chrifte. Que e cejoad 
terras/eterris ad Crucem immefa mifericordia euocauit 
ac deduxit. Cuius corpus infinita clementia fuftibus,fla 
gellis,ludibriis obiecit/verberibus cofecit /totu denicg 
ab imis pedibus/vfqj ad verticefiimum lacerauic,confo 
dit^cotriuit^couertitcp in fai guine, Nos tua progenics. 
Nos inqua ipfi per cua clcmecia feruati ad ce cofugim 9 . 
Tc inuocamus.Te imploramus. Speclas ex alto celo/cj 
nos agitent pccllaetqux obruant Tempeftates:q fluftus 
abforbeanuq magna difcrimina inuoluant . V ides ( vt 
omitta cewra ) Rempublicam a te inftitutam^pagjtil 
illuftrata^nuncpropeiamaftefta^extinela, proftrata" ho 
ftlli terrore oppreflam. Cernishofrcm crudeliflimu in 
tuam fide/ac rcligior.cm armatu. fafces /virgas / fecures 
moliente in noftrii capur/anhelantem/iitiencemqj fangui 

netuigregis/ereclu.f.magnafpe/ vc Chriftianos viftos 
vi6torefqjfimul,fciTjs,debilicatos ,extcnuatos extermi 
nec A. quo pcnculo prohibe a.cc redeptam prole. Fcr tu 
ipleopenuqui vita/falucem/ac fpe dedilti.Kemouc bel 
la.Seda Difcordias.Coprime Iras. Mentcs Priicipu 
flucluantes copone.Sanguis tuus ta copiofe/ta largiter / 
U abudanter in hodierna: Ctucis patibulo cffufus nro^ Regucor&idemolliat vr falnberrimis Beatiflimi Pa 
tris/ac Sapienflimi Pont.eofiliisobtcpfrars/dcnt iam 
leccptui fianu.Redeat ra numia beniuoletia/arqj gfam 
PaccincarvPaccXpiinDorbi. Pacea^riiftac reddat ita 
liar.In patetitfima opulcciflimaq? Afia (Romani quoti- 
da Imperii gloriafn) inui&os exercitus I atqj inuifla ar 
nn conuertanf Hoftestui rominis proflernant »R.efti 
tuatReipublicxtiKE rcligiofiflimu illudmonumentut 
in c;uo ipfe miindi falus/ac vita requicfti . Ad cuius no 
ftiuIiceaccnmMari.i/Sancliffimifqj ApoOolis te ip(u 
quauere.Liceatcomplorare . Liceat ingentes deliclojK 
fcrcinas excutere.Sit ras ridem Chriftiano homini /fine 
vitjedifcrimine/fme vllo tormencorum metu / Terra ll 
lamramfanclanvtambe.ua/qus te genuit/aluit/afpicc 
re/ ofculari/ac rigire lachrymis/vt tu rigatli fanguine. 
Prinms incer Cxfares Adrianus vetuit Chriihanos af 
fiigi.Primus inter Pontifices Adrianus omni non mo 
do cuiufiiis aniiclionis terrore Chritlianos liberet : vcjt 
& vniuerfum orbem in tuam fidem/ ac religionem reci 
piat. Sit fempcr raullum^fceliXfortunatum Chrili.ianae. 
Reipublicx nomen.Cuius aulpicio fileant arma. Sileac 
milicu damor tuba^cjj fon 9 -Euanefcat infaniflfunae legis 
delirameta,nuge,fabulx,ambages. CeiTent fpurciflime. 
gentis ebrietates,obfcenitates,libidines . Sir cunclis po 
pnlis pfuafnm p hodierna Ctuce/ p tuu Cruorc/p tuu fu 
doreTe elTe feruacos ac redeptos. Agnofcat te ve^ Deu/ 
vepj Dnm/vep» humani generis liberatore, Ois deniqj 
tcrfaadoret tc/&pfallattibi/&pfalmu dicat nomini tuq ? 

Nucte Adr/ane Pontifex Optimemaxime} Cuiuspo 

teltasproximc ad clementiffimi Redeptoris noftri nu 
roen accedic / in cam Caiamitofo/ac rormidolofo tempo 
re appcllo, oro ,~acqj obceftor.Miferere labentis Rci 
pubiice^Sucurreruenn populo,Subueni comuni inccn 
dio , ExtinguepernitiofifTima belli flamam , Conftitue 
ludicia.Reuoca fide,Exoca iufticia ,Reftituc libertate, 
Refouelapfa bona^ artiu difciplina. Qux ofa/vel cepo 
ru / vel ( vc verius dicam )hominii iniuria iacere fentis ♦ 
Rcfpice deniqj refpice fupcr hanc familiam cuam/ tantis 
cruciatibus reparatam/cantofanguineexpiacam canto 
przcio redcmptam/cuaj fapientia:,poteftaci fidci diuini 
tus comifl"am,atq} crcditam.Pro qua Dominus noftcr 
Iefus Chriftus/iltius Celfiflfime Sedis opitex/tua^ emi 
rientiflimc dignitatis Authorjnftitutor Propagatorno 
dubitauic manibus^adi noccntium / & Crucis fubirc 
tormentum 
X I I 


cm 1 6 7 8 io :: 12 13 14 


cm 1 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 o 

CSJ G\ I — CD I — r*- ^O u"> 
^r 


■ — 

mU i ro CvJ o ■ co r- AO m ■^ ■ro CM 


u I cm 1 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 cm 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
cm 1 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 


o 
csj <J\ ■ <x> 


I — r- ^O m t cn CvJ o a\ ■<:o P- ■VD 


m ■t co CM o cm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

cm 1 6 7 8 10 11 12 13 14 15 It 
cm 8 10 11 12 13 14 
; cm 1 

!lll|llll 


III II 
Mll i i M 1 M M IIII 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15